Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

REGULAMIN

JELENIOGÓRSKIEJ LIGI NAJLEPSZEGO BASKETU AMATORSKIEGO

W JELENIEJ GÓRZE

 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Organizatorem rozgrywek jest MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra

§ 2

Zawody rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w koszykówkę, wydanych przez Polski Związek Koszykówki z uwzględnieniem następujących zmian:

- czas w I, II i III i IV kwarcie nie będzie zatrzymywany z wyjątkiem czasów dla drużyn i ostatniej minuty każdej kwarty

- każdemu zespołowi przysługują po 2 przerwy na żądanie w każdej połowie meczu

- przerwy jedno (1) minutowe mają miejsce pomiędzy kwartą I i II oraz III i IV jak

również przed każdą dogrywką;

- przerwa pomiędzy połowami meczu wynosi trzy (3) minuty;

- czas 24 sekund mierzą sędziowie na boisku, który głosem sygnalizują czas 10 i 5 sekund do upływu czasu 24 sekund

§ 3

W zawodach obowiązuje Regulamin zawodów Jeleniogórskiej Ligi Najlepszego Basketu Amatorskiego w Jeleniej Górze, a w sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem rozstrzygać będzie organizator.

§ 4

Za prawidłowe i zgodne z Regulaminem przeprowadzenie rozgrywek oraz ich weryfikację odpowiedzialny jest MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra

§ 5

System rozgrywek zostanie przedstawiony zespołom po zamknięciu listy zgłoszeń.

§ 6

Spotkania prowadzą sędziowie wyznaczeni przez Organizatora.

§ 7

W rozgrywkach uczestniczą zespoły, które zgłosiły min. 5 zawodników i zostały potwierdzone przez Organizatora.

§ 8

1. Przez określenie „uczestnictwo w meczu” należy rozumieć wejście zawodnika do gry.

2. W drużynie może występować 12 zawodników (tzn. do meczu może być zgłoszonych max. 12 zawodników).

§ 9

Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie wydruków statystycznych.

§ 10

1. Od decyzji organizatora przysługuje uczestnikowi prawo do odwołania w terminie 5 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie wymaga formy pisemnej.

2. Równocześnie z wnioskiem odwołania musi być wniesiona opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł. W przypadku negatywnego dla wnioskującego rozpatrzenia odwołania w/w opłata manipulacyjna przechodzi na rzecz Organizatora.

3. Bez spełnienia powyższych wymagań odwołanie nie będzie rozpatrywane.

§ 11

1. Protest dotyczący przebiegu i wyniku meczu należy zgłosić bezpośrednio po jego zakończeniu, dokonując wpisu na otrzymanej kopii statystyk – kopia zostaje u Organizatora.

2. Równocześnie ze złożeniem protestu musi być wpłacona kaucja w wysokości 50 zł.

3. Bez spełnienia powyższych wymagań protest nie będzie rozpatrywany.

4. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz Organizatora.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN

§ 12

Zespoły uczestniczące w rozgrywkach oraz trenerzy i osoby towarzyszące drużynie obowiązane są przestrzegać postanowień regulaminów i przepisów gry pod rygorem stosowania kar regulaminowych.

§ 13

1. Zespoły biorące udział w rozgrywkach muszą dostarczyć do Organizatora 1 egzemplarz listy zawodników, przewidzianych do gry w danej lidze.

2. Lista powinna zawierać:

a) nazwisko i imię,

b) datę urodzenia,

c) podpis zawodnika

3. Uprawniony do gry jest zawodnik zgłoszony w sposób określony wyżej i potwierdzony do rozgrywek przez Organizatora.

4. Zawodnicy niepełnoletni chcący uczestniczyć w rozgrywkach muszą BEZWZGLĘDNIE posiadać pisemną zgodę obu opiekunów prawnych. W przypadku gdy niepełnoletni ma tylko 1 opiekuna prawnego musi on napisać oświadczenie o tym, że jest jedynym opiekunem prawnym nieletniego.

§ 14

1. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek związane jest z koniecznością dokonania wpłaty składki na daną edycję w wysokości 1.500 zł za zespół do 12 zawodników. Zgłoszenie każdego kolejnego zawodnika podlega opłacie 100 zł od osoby. Opłata za zgłoszenia winna być wpłacona przed pierwszym meczem zespołu.

2. Nie uregulowanie zobowiązań finansowych przed pierwszym terminem meczowym wynikającym z losowania drużyn skutkuje zweryfikowaniem zawodów jako walkower dla przeciwnika, zgodnie z przepisami gry w koszykówkę i Regulaminem Zawodów.

3. Po rozpoczęciu edycji, można dodatkowo zgłosić zawodnika do gry, pod warunkiem, że zawodnik ten nie był wcześniej zgłoszony przez inny zespół w danej edycji. Ostateczny termin zgłaszania upływa w dniu, w którym zespół rozgrywa mecz fazy zasadniczej który stanowi granicę 50% meczów zespołu w rundzie zasadniczej. Przykładowo jeśli zespół w fazie zasadniczej ma do rozegrania 6 spotkań zawodnika może zgłosić do rozpoczęcia 3 meczu, zaś jeśli 7 to do rozpoczęcia 4 meczu.

4. W przypadku określonym w pkt 3 opłata za zgłoszenie zawodnika wynosi tak jak to jest określone w pkt. 1.

§ 15

Spotkania muszą być rozegrane zgodnie z terminarzem i w godzinach podanych przez organizatora zawodów.

§ 16

Zmiany zaplanowanych terminów meczów mogą być dokonywane jedynie w wyjątkowych przypadkach i tylko za zgodą Organizatora oraz drużyny przeciwnej po wcześniejszym uzgodnieniu między zespołami nowego terminu, zaakceptowanego przez Organizatora. Zmiana terminu meczu wymaga formy pisemnej. Zespół wnoszący o zmianę terminu meczu zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 40 PLN.

§ 17

Organizator ma prawo, w szczególnych przypadkach, zmienić termin spotkania „z urzędu”.

§ 18

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry w danym zespole oraz potwierdzeni przez Organizatora.

2. Zawodnik może w ramach edycji reprezentować barwy tylko jednego zespołu.

III. SPRAWY DYSCYPLINARNE

§ 19

Drużyna, która nie stawia się na trzy spotkania w całym cyklu rozgrywek lub dwa spotkania z rzędu (odbywające się w różnych dniach), a mecze te zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika, zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek. W takim przypadku żadne pobrane opłaty nie zostaną drużynie, ani poszczególnym zawodnikom zwrócone.

§ 20

W przypadku rozegrania przez drużynę do chwili wycofania z rozgrywek:

1. Połowy lub mniej spotkań danego cyklu – unieważnia się dotychczas rozegrane mecze.

2. Więcej niż połowy spotkań – wyniki rozegranych spotkań pozostają bez zmian, a pozostałe mecze weryfikuje się jako walkowery dla przeciwników.

§ 21

1. W stosunku do zawodników naruszających przepisy gry w zakresie fauli technicznych i dyskwalifikujących ustala się następujące kary:

a) za otrzymanie w danej edycji fauli technicznych:

- jeśli zawodnik otrzyma w rozgrywkach drugi faul techniczny zostaje automatycznie odsunięty od jednego kolejnego spotkania. Każdy kolejny faul techniczny (trzeci, czwarty, piąty itd.) skutkuje automatycznym odsunięciem zawodnika od kolejnego spotkania, przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek,

- ilość fauli technicznych obliczana jest tylko w danej edycji,

- istnieje możliwość uniknięcia kary odsunięcia od jednego spotkania po otrzymaniu przez zawodnika drugiego faulu technicznego. W takim przypadku zawodnik musi zapłacić podwójną opłatę za dane przewinienie techniczne. Powyższe rozwiązanie nie obowiązuje po trzecim i każdym kolejnym faulu technicznym.

b) za usunięcie zawodnika przez sędziego z boiska (z wyjątkiem wykluczenia za pięć fauli) – zawodnik karany jest automatycznie odsunięciem od jednego kolejnego spotkania, zgodnie z terminarzem rozgrywek (faul dyskwalifikujący, faule GD).

c) za każdy faul dyskwalifikujący – kara odsunięcia od minimum jednego kolejnego spotkania. Organizator ma prawo całkowicie wykluczyć danego zawodnika z rozgrywek

2. Postanowienia te obowiązują automatycznie pod rygorem uznania zawodnika jako nieuprawnionego do gry.

3. Za prowadzenie ewidencji fauli technicznych i dyskwalifikujących odpowiedzialni są kapitanowie drużyn.

4. Faule techniczne zapisane trenerowi za faule zawodników należy bezwzględnie zaliczać danym zawodnikom.

5. Zobowiązuje się sędziów do powiadamiania o powyższych faulach trenera drużyny i umieszczenia stosownego zapisu w statystykach zawodów. Orzeczony faul techniczny ławki drużyny („B”) powinien wyraźnie z imienia i nazwiska wskazywać za zachowanie, której osoby (osób) został orzeczony.

§ 22

1. W stosunku do trenerów naruszających przepisy gry w zakresie fauli technicznych i dyskwalifikujących ustala się następujące kary:

a) za otrzymanie w danej edycji fauli technicznych:

- po drugim faulu technicznym i każdym następnym trener karany jest odsunięciem od jednego kolejnego spotkania, przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek,

- ilość fauli technicznych obliczana jest tylko w danej edycji,

b) za każdy faul dyskwalifikujący – kara odsunięcia od minimum jednego kolejnego spotkania, przypadającego zgodnie z terminarzem rozgrywek – Organizator ma prawo całkowicie wykluczyć danego Trenera z rozgrywek

2. Za prowadzenie ewidencji faulów odpowiedzialni są kapitanowie drużyn.

3. Kary finansowe dla trenerów za otrzymane faule techniczne i dyskwalifikujące są tożsame z karami dla zawodników wymienionymi w § 24.

§ 23

W czasie trwania kary trenerzy i zawodnicy pozbawieni praw reprezentowania drużyny lub zdyskwalifikowani nie mogą przebywać w strefie ławki drużyny podczas spotkań.

§ 24

Ustala się poniższe kary finansowe za faule techniczne i dyskwalifikujące

1.Pierwszy faul techniczny – 10 PLN

2.Drugi faul techniczny – 25 PLN

3.Każdy następny faul techniczny – 50 PLN

4.Faul dyskwalifikujący – pomiędzy 0 PLN a 200 PLN

§ 25

Do czasu zapłacenia przez zawodnika kary za faule techniczne i dyskwalifikujące nie może on uczestniczyć w spotkaniach drużyny ani zasiadać na ławce drużyny w czasie meczów.

§ 26

W przypadku braku zapłaty za faule techniczne lub dyskwalifikujące zawodnika lub trenera przed kolejnym meczem drużyny po otrzymaniu kary finansowej (warunek – mecz rozegrany w innym dniu) zespół nie zostanie dopuszczony do gry i zostanie orzeczony przeciwko niemu walkower.

Kary należy wpłacać tylko i wyłącznie u sędziego głównego przed rozpoczęciem meczu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone na obiekcie sportowym w wyniku użytkowania niezgodnego z ich przeznaczeniem.

§ 28

Organizatorzy rozgrywek nie biorą odpowiedzialności za wszelkie kontuzje i urazy zawodników powstałe podczas turnieju. Zawodnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora. Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas meczów.

§ 29

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu. W przypadku istotnych zmian powiadomią o tym zawodników.

 

§ 30

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

§ 31

Organizator ma prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów oraz udostępnionych przez zawodnika danych osobowych. Szczególnie odnosi się to do strony internetowej, fanpage’a na www.facebook.com, oraz wszelkich informacji udzielanych mediom.

§ 32

Każdy zespół musi posiadać jednolite koszulki z wyraźnie i trwale oznaczonymi numerami. W przypadku podobnych koszulek drużyn w meczu gospodarz powinien nosić koszulki jasne, zaś drużyna gości ciemne. Niedopuszczalne są sytuacje, gdy zawodnik gra bez numeru, lub z numerem trzycyfrowym. Taki zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów. Jeśli dwóch lub więcej zawodników będzie miało ten sam numer to tylko jeden z nich zostanie dopuszczony do meczu.

§ 33

We wszystkich przypadkach, w których w niniejszym Regulaminie jest mowa o zawodnikach należy przez analogię rozumieć zawodniczki.

§ 34

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

ORGANIZATOR

 

 

Reklama: